VIZIJA

 ATVIRA UGDYTINIŲ POREIKIAMS, MODERNI, KINTANTI IR BESIMOKANTI NEVALSTYBINĖ   ŠVIETIMO ĮSTAIGA;

TIKSLAI

• Teikti valstybinius standartus atitinkantį priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą, padėti mokiniui pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;
• Sudaryti sąlygas dvasiniam, doroviniam, socialiniam ir kultūriniam mokinių brendimui;
• Kurti atvirą ugdytinių poreikiams, modernią, kintančią ir besimokančią nevalstybinę švietimo įstaigą;

UŽDAVINIAI

• Organizuoti ugdymo procesą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus Bendruosius ugdymo planus, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, atsižvelgiant į mokinių poreikius, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo (-si) procesą;
• Grįsti savo veiklą humanistine demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema.
• Rūpintis sveikomis ir saugiomis ugdymo(-si) sąlygomis;
• Tobulinti kasdienės veiklos planavimo procesą;
• Skatinti mokinių savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;
• Plėsti neformalaus ugdymo paslaugas, įsteigiant ikimokyklinio ugdymo grupę.

Mokykla dirba: I –V nuo 7.30 val. iki 17.30 val. kaip darbo dienos centras. 

Šiaulių miesto viešoji įstaiga pradėjo savo veiklą 2002m. rugsėjo 1 d., gavusi LR švietimo ir mokslo ministro leidimą mokyti Nr. 001076 MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS: Pagrindinė veiklos sritis – pradinis mokymas (kodas 80.10.30.) Papildomos veiklos sritys: ikimokyklinis ugdymas (kodas 80.10.10.); papildomas mokymas ( kodas 80.42.40.). MOKYKLOS BENDRUOMENĖ:

MOKYKLOS DIREKTORĖ – Jūratė Šarkuvienė.

Pradinių klasių mokytojai:

Vyr. mokytoja Asta Želionienė

Mokytoja  metodininkė Lina Paškevičienė

Mokytoja  metodininkė , socialinių mokslų daktarė Ernesta Šiuipytė

Vyr. mokytoja Dainora   Radienė

Mokytoja  metodininkė Vilgemina Laurutienė

Dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Kivyliūtė,

Anglų  kalbos mokytoja Vilma Vilčikauskienė ir mokytoja Simona Kralikevičienė.

MOKYKLOS MISIJA:

Humaniška ir saugi mokykla, teikianti tvirtas ir gilias žinias, ugdanti vaikuose sveikos gyvensenos poreikį. Profesionalūs pedagogai stengiasi sukurti puikias galimybes vaikų raidai.      Mokykla – aukštos kokybės institucija, atvira moksleivių tėvams ir visai visuomenei, formuojanti ne tik  išsilavinusį, bet ir dorą, kritiškai mąstantį žmogų, lavinanti  žmogaus gebėjimą mąstyti,  vertinti kitų pasiekimus ir jais džiaugtis.     Mokyklos  bendruomenė palaiko ryšius su miesto, respublikos ir kitų šalių pedagogais, vertina ir taiko savo darbe gerąją patirtį ir naujoves.