MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
◊   Mokinių maitinimas organizuojamas, vadovaujantis  Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773,  Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2011-01-03 Įstaigos direktorės įsakymu Nr.V-16.

Mokiniams karštą maistą (pietus) pagal sudarytą sutartį,  suderintus ir patvirtintus perspektyvinius valgiaraščius ir vadovaujantis patiekalų receptūrų rinkiniais, tiekia UAB „A v e r i t a“.

◊   Siekiant įgyvendinti sveikos gyvensenos  nuostatas, nuo 2011m. Įstaiga dalyvauja ES remiamuose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

◊     Mokiniai kiekvieną dieną mokykloje gauna įvairių vaisių ir pieno produktų.