IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VIDAUS DARBO TAISYKLĖS

 1. Ikimokyklinio ugdymo grupės vidaus darbo tvarkos taisyklės – tai bendro pobūdžio reikalavimų, draudimų, leidimų rinkinys, kuris reglamentuoja grupės darbą, veiklos sritis, neapibrėžtas įstatymais, nuostatais, instrukcijomis ir taikomas darbuotojams.
 2. Šios taisyklės gali būti pakeistos, pataisytos tik Įstaigos savininko sprendimu, taisykles tvirtina direktorius, suderinęs su mokytojų ir mokyklos tarybomis.
 3. Vaikų priėmimo sąlygas ir tvarką nustato steigėjas. Priėmimas vykdomas vadovaujantis nustatyta tvarka, patvirtinta mokyklos vadovo.
 4. Grupė formuojama iki 10 vaikų, esant galimybei, diferencijuojama pagal amžių.
 5. Grupės komplektavimas vykdomas visus metus, iki yra laisvų vietų.
 6. Informacija apie laisvas vietas skelbiama mokyklos tinklalapyje: www.smalsiejipabiruciai.lt;
 7. Tėvai/globėjai, pareiškę norą ugdyti vaiką ikimokyklinio ugdymo grupėje, turi pateikti šiuos dokumentus:

* prašymą (rašo tėvai/globėjai);

* nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatos raidą;

* vaiko gimimo liudijimą/pasą;

 1. Tik pateikus nurodytus dokumentus pasirašoma vaiko ugdymo (-si) sutartis, aptariamos sutarties sąlygos ir vaikas įtraukiamas į ikimokyklinio ugdymo grupės sąrašus.
 2. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai, dirbantys grupėje, atsako už vaikų saugumą grupės darbo laiku.
 3. Griežtai draudžiama be Įstaigos vadovo leidimo užeiti į grupę pašaliniams žmonėms.
 4. Vienas iš vaikų tėvų/globėjų įleidžiamas į grupę tik vaiko adaptacijos periodu, t.y. pirmas tris dienas iki 0,5 val., informavus Įstaigos vadovą ir jei tai netrikdo grupės veiklos.
 5. Grupės pedagogai visus klausimus, susijusius su konkretaus vaiko ugdymu ir priežiūra, aptaria individualiai tik su ugdytinio tėvais/globėjais.
 6. Ikimokyklinio ugdymo grupė dirba nuo 8:00 iki 17:30 val. penkias dienas per savaitę.
 7. Numatytos dienos, skiriamos pedagogų kvalifikacijos kėlimui, metodinei veiklai, apie tai informuojami ugdytinių tėvai/globėjai. Tėvų įmokų dydis nekinta.
 8. Ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogams skiriamos 56 k/d. atostogos liepos-rugpjūčio mėn.

 

SUDERINTA:

Mokytojų tarybos posėdyje

2010-08-28 Nr.3