Vaikų ateitis yra saugi čia

Atvira ugdytinių poreikiams, moderni, kintanti ir besimokanti nevalstybinė švietimo įstaiga.

  • Teikti valstybinius standartus atitinkantį priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą, padėti mokiniui pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;
  • Sudaryti sąlygas dvasiniam, doroviniam, socialiniam ir kultūriniam mokinių brendimui;
  • Kurti atvirą ugdytinių poreikiams, modernią, kintančią ir besimokančią nevalstybinę švietimo įstaigą;
  • Organizuoti ugdymo procesą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus Bendruosius ugdymo planus, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, atsižvelgiant į mokinių poreikius, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo (-si) procesą;
  • Grįsti savo veiklą humanistine demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema.
  • Rūpintis sveikomis ir saugiomis ugdymo(-si) sąlygomis;
  • Tobulinti kasdienės veiklos planavimo procesą;
  • Skatinti mokinių savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;
  • Plėsti neformalaus ugdymo paslaugas, įsteigiant ikimokyklinio ugdymo grupę.
Humaniška ir saugi mokykla, teikianti tvirtas ir gilias žinias, ugdanti vaikuose sveikos gyvensenos poreikį. Profesionalūs pedagogai stengiasi sukurti puikias galimybes vaikų raidai.      Mokykla – aukštos kokybės institucija, atvira moksleivių tėvams ir visai visuomenei, formuojanti ne tik  išsilavinusį, bet ir dorą, kritiškai mąstantį žmogų, lavinanti  žmogaus gebėjimą mąstyti,  vertinti kitų pasiekimus ir jais džiaugtis.     Mokyklos  bendruomenė palaiko ryšius su miesto, respublikos ir kitų šalių pedagogais, vertina ir taiko savo darbe gerąją patirtį ir naujoves.

Atvira ugdytinių poreikiams, moderni, kintanti ir besimokanti nevalstybinė švietimo įstaiga.

helloween

Mūsų galerija